BESTUUR
OVER ONS

Wij zijn Enkhuizen Onderneemt. Een vereniging die bestaat uit een groep ondernemers uit Enkhuizen. Wij streven naar versterking en verbetering van het ondernemersklimaat door lokale en regionale samenwerking. Ook willen we Enkhuizen als vestigingsplaats voor ondernemers en bedrijven economisch aantrekkelijker maken.

 • Enkhuizen Onderneemt is mede verantwoordelijk voor de oprichting van Parkmanagement (PME) in Enkhuizen. We onderhouden een nauwe samenwerking.
 • Enkhuizen Onderneemt geeft inhoudelijk input aan de regionale en lokale economische agenda’s van overheden en de WBG (Westfriese Bedrijven Groep) Koepel. Het resultaat hiervan hanteren wij als leidraad voor onze agenda.
 • De belangenbehartiging van onze leden vindt plaats in het 3-maandelijks overleg met de gemeente. Dit gebeurt vanuit de OFE (Ondernemers Federatie Enkhuizen). hierin zijn alle ondernemersverenigingen in Enkhuizen vertegenwoordigd. Het overleg behandelt zaken als inrichting bedrijventerreinen, milieuwetgeving, verkeers- en parkeerproblematiek etc.

 

Beleidsplan

Voor de periode 2018 – 2022 zijn de volgende actiepunten vastgesteld.

Belangenbehartiging

 • Enkhuizen Onderneemt blijft lid van de WBG Koepel. We streven naar optimale deelname aan de WBG werkgroepen.
 • Enkhuizen Onderneemt is vertegenwoordigd in het bestuur van de Ondernemers Federatie Enkhuizen waarin lokale de ondernemersverenigingen zich inzetten voor gezamenlijke belangenbehartiging.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad worden 2 keer per jaar – in april en oktober – uitgenodigd voor een werkbezoek aan de bedrijventerreinen.
 • Wij melden actief kandidaten aan voor het Westfries Ondernemersgala.
 • Wij brengen 2 keer per jaar een bedrijfsbezoek aan onze leden op de bedrijventerreinen Krabbersplaat en Schepenwijk.
 • Wij bezoeken gevestigde jonge ondernemers én nieuwe ondernemers in gemeente Enkhuizen.

Communicatie

 • 1 keer per jaar organiseren wij in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering met een boeiende externe spreker.
 • In het derde kwartaal organiseren wij de najaarsvergadering. Traditioneel worden tijdens deze vergadering de fiscale eindejaarstips verzorgd door BDO. 
 • Wij streven er naar om 3 maal per jaar een eigen netwerk evenement te organiseren

Ondernemersfonds Enkhuizen

Wij stimuleren onze leden om een aanvraag te doen uit het Ondernemersfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in onze lokale economie. Doordat iedere ondernemer vanuit de overheid al verplicht bijdraagt via een extra percentage op de OZB, is de draagkracht hoog. Het verstevigt de positie van de ondernemers. Er kan als collectief een aanvraag worden ingediend voor activiteiten die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in onze gemeente. Enkhuizen Onderneemt ondersteunt haar leden bij het ontwikkelen van initiatieven en de aanvraag bij het Ondernemersfonds.

Ledenbinding

 • Ons doel is om het zakelijke en sociale netwerk van ondernemers te vergroten en de onderlinge band te versterken.
 • Wij zijn actief bezig met verbetering van het ondernemersklimaat.
 • Wij voorzien aangesloten ondernemers van aanvullende informatie over bedrijfsmatige onderwerpen.
 • Wij nemen actief deel aan het Ondernemerscafé van de OFE.
 • Wij werken gericht aan uitbreiding van het ledenbestand met een focus op jonge starters.
 • Wij zoeken binding met grote bedrijven.

Bestuur WBG-Enkhuizen

Het bestuur van Enkhuizen Onderneemt is een afspiegeling van de ondernemers in Enkhuizen. Zij komen ca. 8 keer per jaar samen. U kunt voor deze vergaderingen punten aandragen.  Dat kan via een e-mail aan ons secretariaat. 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Dirk Verbeek:             Voorzitter
Maaike Brilman:         Secretaris
Robert Wognum:       Algemeen bestuurslid
Judith Albers:             Secretariële ondersteuning

Secretariaat 

Judith Albers (Au Boulot Coördinatie)

Tel: 0228-322524 of  06-46578602

E-mail: secretariaat@enkhuizenonderneemt.nu

Postadres Enkhuizen Onderneemt:
Handvastwater 12  |  1601 PR Enkhuizen